Ogólne warunki użytkowania

1. PRZEPISY WSTĘPNE

Witamy na stronie internetowej FilmBooster (https://www.filmbooster.pl/). Witryna ta promuje edukację kinową i łączy fanów kina poprzez dyskusje oraz niezależną ocenę i recenzję filmów i seriali. Z obszernej bazy danych filmów, seriali i ich twórców tworzy również informacyjną mapę ich jakości w różnych gatunkach i historycznych etapach kinematografii (zwaną dalej "Witryną").

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania, które regulują korzystanie z tej Witryny ("Warunki Użytkowania"). Korzystając z tej Witryny, zgadzasz się na te Warunki Użytkowania bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem z niniejszej Witryny internetowej, można skontaktować się z nami pod adresem: https://www.filmbooster.pl/napisz-do-nas/.

Ta Witryna internetowa jest prowadzona przez FilmBooster IP s.r.o.;
Nr identyfikacyjny: 173 32 460, z siedzibą w Pradze 2, Londýnská 730/59, Vinohrady, kod pocztowy: 120 00,
zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, nr akt C 370062 (dalej zwana "FilmBooster", lub "nasza", "my" lub "nas").

2. DEFINICJA TERMINÓW

2.1 Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
(A) Warunki Użytkowania: niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania z Witryny;
(B) Portal: strona internetowa https://www.filmbooster.pl/;
(C) FilmBooster: spółka FilmBooster IP s.r.o., nr ID: 173 32 460, z siedzibą w Pradze 2, ul. Londýnská 730/59, Vinohrady, kod pocztowy: 120 00, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, nr akt C 370062;
(D) Użytkownik: osoba, która zarejestrowała się na Portalu FilmBooster;
(E) Konto: interfejs zarejestrowanego Użytkownika zawierający m.in. dane osobowe lub inne dane Użytkownika oraz Przypisy Użytkownika;
(F) Kodeks cywilny: ustawa nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami;
(G) RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

3.1 Każda osoba, która chce korzystać ze wszystkich funkcjonalności Portalu, powinna dokonać rejestracji poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na Portalu. Każdy taki zarejestrowany Użytkownik może posiadać tylko jedno aktywne Konto.

3.2 Podczas rejestracji rejestrujący się zobowiązany jest do podania prawdziwych i prawidłowych informacji wyłącznie o swojej osobie. W przypadku zmiany informacji podanych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji bez zbędnej zwłoki. Dane podane w Koncie uznaje się za prawidłowe i prawdziwe. W wyniku tej bezpłatnej rejestracji zostanie utworzone Konto dla Użytkownika.

3.3 Użytkownik wchodzi na Konto pod nazwą użytkownika, a dostęp jest zabezpieczony hasłem. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do Konta oraz ma prawo do zmiany hasła w każdym czasie. Użytkownik może odzyskać utracone hasło poprzez formularz na Portalu. Liczba prób dostępu do Konta może być jednak ograniczona w celu zapobiegania przez FilmBooster oszustwom.

3.4 Użytkownik nie jest uprawniony do umożliwienia korzystania z Konta innym osobom trzecim. W przypadku, gdy Użytkownik umożliwi osobom trzecim dostęp do swojego Konta, FilmBoster nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub innym osobom.

3.5 FilmBooster zastrzega sobie prawo do jednostronnego usunięcia Konta Użytkownika w dowolnym momencie bez podania przyczyny lub powiadomienia. W szczególnoci Konta Użytkowników, którzy nie logowali si przez ponad 3 lata lub gdy FilmBooster podejrzewa oszustwo lub inne nielegalne zachowanie Użytkownika lub innych osób trzecich, mogą zostać usunięte. Jeśli Użytkownik dowie się o jakimkolwiek oszustwie, prosimy o kontakt.

3.6 Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego Konta poprzez formularz kontaktowy na Portalu tutaj.

3.7 Usunięcie Konta spowoduje pełne usunięcie wszystkich danych i danych osobowych, które FilmBooster przetwarza na temat Użytkownika.

3.8 Użytkownik rozumie, że jego Konto może nie być dostępne przez całą dobę. FilmBooster zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania dowolnej usługi świadczonej w Portalu lub do przeprowadzenia konserwacji sprzętu i oprogramowania bez wcześniejszego powiadomienia. FilmBooster nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane modyfikacją lub niedostępnością Portalu.

3.9 Dodatkowe opłaty za dostęp i korzystanie z Internetu ponosi Użytkownik.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

4.1 Korzystanie z Portalu jest w pełni możliwe po udanej rejestracji Użytkownika. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, chyba że w konkretnym przypadku stwierdzono inaczej.

4.2 Z Portalu można korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej.

4.3 W szczególności Portal nie może być wykorzystywany do szkodzenia innym osobom, do wysyłania lub publikowania nieautoryzowanych komunikatów handlowych lub innych oraz do wysyłania danych zawierających kod komputerowy, który mógłby negatywnie wpłynąć na funkcjonalność sprzętu lub oprogramowania.

4.4 Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Portalu w sposób inny niż na własny użytek, w szczególności zabronione jest korzystanie z Portalu w formie rozpowszechniania i kopiowania lub innego przetwarzania technicznego bez weryfikowalnej zgody FilmBooster.

4.5 Portal umożliwia publikowanie ocen, recenzji lub innych tekstów dotyczących poszczególnych filmów, seriali lub programów telewizyjnych. Oceniając lub zamieszczając recenzje za pośrednictwem Portalu, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 • treści są zgodne z niniejszymi Warunkami Użytkowania, w szczególności z Kodeksem Postępowania na mocy artykułu 6 niniejszych Warunków Użytkowania oraz Polityką Własności Intelektualnej na mocy artykułu 5 poniżej,
 • jest autorem treści, nie przyjmuje tożsamości innej osoby i nie używa fałszywej tożsamości ani w inny sposób nie wprowadza innych w błąd co do pochodzenia swojego postu,
 • jego post jest oryginalnym dziełem i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich oraz jest ogólnie zgodny z artykułem 5 - "Własność intelektualna" niniejszego Regulaminu,
 • wszystkie treści, które udostępniają są prawdziwe.

4.6 Oprócz kodeksu postępowania określonego w artykule 6 i artykule 5 - "Własność intelektualna" niniejszych Warunków Użytkowania, Użytkownik zgadza się i gwarantuje, że nie będzie przesyłał żadnych treści:

 • które nie są związane z celem niezależnych przeglądów filmów, seriali i programów telewizyjnych,
 • które zawierają wirusy komputerowe lub instrukcje ich tworzenia, lub inne potencjalnie wywrotowe lub złośliwe programy lub pliki komputerowe.

4.7 FilmBooster zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odebrania dostępu każdemu Użytkownikowi, który narusza niniejsze Warunki Użytkowania oraz do powstrzymania się od zamieszczania, edytowania lub usuwania komentarzy lub recenzji, które FilmBooster, według własnego uznania, uważa za naruszające niniejsze Warunki Użytkowania. Ponadto zastrzega sobie prawo do niepublikowania:

 • duplikacji treści
 • pustych postów
 • niezrozumiałych treści (np. treści składające się z przypadkowych znaków lub nonsensownych grup słów).

4.8 FilmBooster nie może zagwarantować, że Użytkownik ma możliwość edytowania lub usuwania wszelkich treści publikowanych przez Użytkownika. Po opublikowaniu pisemne wypowiedzi lub recenzje Użytkownika mogą być sprawdzane w celu zapewnienia zgodności z niniejszym Regulaminem.

5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

5.1 Regularnie inwestujemy w rozwój tej Witryny internetowej. Ta Witryna internetowa i elementy, które zawiera (np. tagi, obrazy, teksty, filmy itp.) są chronione prawami własności intelektualnej i są ogólnie rzecz biorąc dziełami autorskimi zgodnie z ustawą nr 121/2000 Dz.Ust., Ustawa o prawie autorskim, z późniejszymi zmianami. Jakiekolwiek wykorzystanie, reprodukcja lub wyświetlanie tej strony internetowej (lub jej części) w jakimkolwiek medium w celu innym niż użytek osobisty jest zabronione.

5.2 Udostępniamy Ci treści za pośrednictwem tej Witryny wyłącznie do Twojego osobistego i prywatnego użytku. Jakiekolwiek inne powielanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie tej Witryny jest zabronione.

5.3 Nie wolno Ci korzystać z tej Witryny w sposób, który mógłby zaszkodzić honorowi, reputacji lub prawom jakiejkolwiek osoby trzeciej zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

5.4 W przypadku, gdy Użytkownik umieści treści w Witrynie zgodnie z niniejszym Regulaminem lub gdy Użytkownik dostarczy nam materiały wizualne, dźwiękowe, tekstowe lub audiowizualne za pośrednictwem Portalu, Użytkownik niniejszym udziela FilmBooster licencji na wykorzystanie takich treści lub materiałów, jeśli takie materiały spełniają cechy utworu chronionego prawem autorskim lub są w inny sposób chronione prawem autorskim, do publikacji w odpowiedniej Witrynie. Udziela również FilmBooster prawa do łączenia takich materiałów z innymi utworami lub materiałami oraz do ich adaptacji w celu publikacji w Witrynie internetowej. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania FilmBooster lub umieszczenia w Serwisie internetowym tylko takich treści lub materiałów, w stosunku do których jest uprawniony do przyznania FilmBooster praw, o których mowa w niniejszym ustępie. W przypadku naruszenia tego obowiązku Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec FilmBooster za wyrządzoną szkodę.

5.5 Użytkownik jest niniejszym informowany, że w związku z wszelkimi treściami, które chce opublikować lub udostępnić za pośrednictwem naszej Witryny, jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich niezbędnych licencji na korzystanie z praw autorskich od wszelkich właściwych właścicieli praw, w tym wszelkich praw własności intelektualnej lub praw do własności literackiej, artystycznej lub przemysłowej, jak również praw ochrony osobowości (w tym praw do wizerunku), w celu bezproblemowego korzystania z takich treści.

5.6 Za pośrednictwem tej Witryny - (Portalu), udostępniamy Użytkownikowi miejsce do dzielenia się Treścią Użytkownika, taką jak recenzje, oceny, teksty, zdjęcia, filmy, opinie itp. (zwane dalej ”Treścią Użytkownika"). Umieszczając Treść Użytkownika na tej stronie, Użytkownik niniejszym udziela nam nieodpłatnej, nieodwołalnej, niewyłącznej, zbywalnej, przenoszalnej, nieograniczonej i wieczystej licencji na powielanie, wyświetlanie, wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie, zmienianie, edytowanie, rozpowszechnianie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, włączanie do innych dzieł i rozpowszechnianie takiej Treści Użytkownika (w całości lub w części).
Licencja przechodzi automatycznie na następcę prawnego firmy FilmBooster lub innego podmiotu, który stanie się nowym właścicielem lub operatorem portalu.

5.7 Materiały związane z filmem (np. plakaty filmowe, zdjęcia, filmy promocyjne, takie jak wywiady, zwiastuny, filmy zza kulis), które są publikowane na Portalu przez Użytkownika lub FilmBooster nie są publikowane w celach komercyjnych. FilmBooster poprzez taką publikację nie ustanawia ani nie kreuje swoich praw autorskich lub innych do takich materiałów.

5.8 Treści zamieszczane przez Użytkownika na Portalu, z wyjątkiem danych osobowych, nie są uznawane za poufne lub prywatne i mogą być kopiowane, rozpowszechniane i ujawniane przez FilmBooster osobom trzecim.

5.9. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że sieci społecznościowe są platformami należącymi do stron trzecich, a zatem dystrybucja i wykorzystanie Treści Użytkownika w tych sieciach społecznościowych podlega warunkom użytkowania określonym przez te strony trzecie. W związku z tym FilmBooster nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Treści przez nas lub osoby trzecie zgodnie z warunkami użytkowania określonymi przez takie sieci społecznościowe, w tym, bez ograniczeń, w odniesieniu do zakresu i czasu trwania licencjonowanych praw. Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z wykorzystaniem treści zgodnie z warunkami użytkowania określonymi przez sieci społecznościowe.

5.10 Ponadto FilmBooster niniejszym informuje, że wszelkie treści zamieszczone przez Użytkownika w Witrynie mogą pojawiać się w wynikach wyszukiwarek internetowych, a zatem mogą być dostępne dla osób spoza Witryny.

5.11 Wszelkie Treści Użytkownika, które zamieszczane są w Witrynie są twoją decyzją i ponosisz za nie wyłączną odpowiedzialność. FilmBooster ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne treści zamieszczane na Portalu. Za treści innych osób, w szczególności za treści zamieszczane na Portalu przez Użytkownika, w tym za to, czy treści te nie naruszają praw osób trzecich, odpowiada Użytkownik, który je zamieścił. FilmBooster nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Portalu ani za dokładność, poprawność czy aktualność tych treści.

5.12 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że FilmBooster przechowuje dane prowadzące do potencjalnej identyfikacji Użytkownika zamieszczającego Treści Użytkownika na Portalu.

5.13 FilmBooster nie jest odpowiedzialny ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania osób reklamujących się na Portalu i nie jest stroną żadnego stosunku prawnego, który Użytkownik może nawiązać z takimi osobami trzecimi.

Przypominamy również, że Treści Użytkownika nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa Republiki Czeskiej i ogólnie przyjętych zasad moralnych oraz zasad określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie wszelkich Treści Użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki Użytkowania, w tym Kodeks etyczny zgodnie z punktem 6 niniejszych Warunków Użytkowania.

6. KODEKS ETYCZNY

6.1 Wyznajemy wartości takie jak wzajemna tolerancja i szacunek.

Dlatego też, korzystając z tej Witryny, zgadzasz się, że nie będzie dochodziło do:

 • Publikowania jakichkolwiek komentarzy rasistowskich, agresywnych, ksenofobicznych, zniesławiających, obraźliwych, obscenicznych lub niezgodnych z prawem,
 • Dystrybuowania wszelkie treści, które mogą być szkodliwe, zniesławiające, niezgodne z prawem lub oszczercze, lub które mogą naruszać prywatność lub prawa osobiste, nawoływać do przemocy lub nietolerancji rasowej lub etnicznej, lub które mogą być uznane za rażąco nieprzyzwoite lub zachęcać do określonych czynów przestępczych lub innych czynów niezgodnych z prawem,
 • Używania Witryny internetowej do celów politycznych, propagandowych lub religijnych,
 • Wykorzystania tej Witryny do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym wykorzystania Witryny jako serwisu randkowego,
 • Rozpowszechniania wszelkich informacji, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować nazwisko osoby lub samą osobę bez jej uprzedniej wyraźnej zgody, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu,
 • Rozpowszechniania informacji lub treści, które mogą zdenerwować młodszych gości,
 • Zastraszania lub nękania innych,
 • Zaangażowania w jakąkolwiek działalność niezgodną z prawem, w tym działalność, która może naruszać prawa jakiejkolwiek osoby do jakiegokolwiek oprogramowania, zdjęć, obrazów, tekstów, filmów itp.,
 • Rozpowszechniania treści (w tym zdjęć i filmów) przedstawiających osoby niepełnoletnie.

6.2 Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek Treściach Użytkownika, które popierają zbrodnie przeciwko ludzkości, nawołują do nienawiści rasowej lub przemocy, albo są związane z pornografią dziecięcą, natychmiast powiadom firmę FilmBooster tutaj. W swoim komunikacie należy podać datę odkrycia treści, swoją tożsamość, adres URL, opis obrażającej treści oraz informacje identyfikacyjne Użytkownika, który jest autorem treści.

6.3 Jeśli uważasz, że jakiekolwiek Treści Użytkownika naruszają powyższe zasady, Twoje prawa lub prawa osób trzecich (np. możesz powiadomić FilmBooster za pomocą formularza kontaktowego tutaj lub wysłać list do FilmBooster z pełnymi danymi na adres.

W ogłoszeniu tym należy zamieścić:

 • datę zgłoszenia,
 • jeżeli nadawcą jest osoba fizyczna: nazwisko, imię i inne imiona, jeżeli występują,
 • opis i konkretną lokalizację zgłaszanych faktów (np. link do adresu URL zgłaszanej treści),
 • powody, dla których takie treści powinny zostać usunięte, w tym odniesienia do przepisów prawa i wyjaśnienia (uzasadnienia) odnoszące się do zgłoszonych faktów,
 • kopię wszelkiej korespondencji wysłanej do autora lub wydawcy zgłoszonych informacji lub działań, w której żąda się wstrzymania, usunięcia lub edycji treści, lub, jeśli dotyczy, uzasadnienie, dlaczego nie można było skontaktować się z autorem lub wydawcą.

6.4 Wszelkie niekompletne zgłoszenia mogą nie zostać uwzględnione. Należy pamiętać, że jeśli ktokolwiek zgłosi jakąkolwiek treść lub działalność jako niezgodną z prawem w celu uzyskania jej usunięcia lub powstrzymania jej rozpowszechniania poprzez podanie fałszywych lub niedokładnych informacji, firma FilmBooster może nie uwzględnić takiego zgłoszenia.

7. INFORMACJE PODAWANE NA STRONACH INTERNETOWYCH

7.1 Niniejszym przypomina się, że w Witrynie mogą pojawić się nieścisłości lub brakujące informacje, w szczególności z powodu zaangażowania osób trzecich. Niniejszym zobowiązujemy się do usunięcia wszelkich nieścisłości w Witrynie lub uzupełnienia brakujących informacji w możliwie najkrótszym czasie.

7.2 Porady zawarte w tej Witrynie internetowej są jedynie poradami i powinny być dalej weryfikowane z odpowiednimi ekspertami. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie służą jedynie jako ogólne wskazówki i w żaden sposób nie zastępują innych konsultacji z ekspertami specjalizującymi się w danej dziedzinie. Dlatego nie możemy zagwarantować pełnej satysfakcji z porad i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez Użytkownika.

7.3 Korzystając z hiperłączy umieszczonych w Witrynie, możesz mieć dostęp do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie, których treści nie możemy kontrolować. Z tego powodu te hiperłącza na Stronie są udostępniane wyłącznie w celu uprzyjemnienia przeglądania Internetu, a wyświetlanie jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich jest Twoją decyzją i ponosisz za nią wyłączną odpowiedzialność.

8. DANE OSOBOWE

8.1 O tym, jak FilmBooster traktuje Twoje dane osobowe, możesz przeczytać w Polityce prywatności.

9. ZMIANY STRONY INTERNETOWEJ I WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

9.1 Treść i informacje zawarte w tej Witrynie internetowej oraz w niniejszym Regulaminie mogą ulec zmianie, w szczególności w celu dostosowania się do wszelkich nowych obowiązujących przepisów prawa lub regulacji lub w celu ulepszenia naszej Witryny internetowej.

9.2 Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach w niniejszych Warunkach Użytkowania za pośrednictwem Witryny internetowej. O ile taka zmiana nie będzie wymagała wyraźnej zgody Użytkownika, dalsze korzystanie przez Użytkownika z Witryny zostanie uznane za akceptację nowych Warunków Użytkowania.

10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1 Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do tej Witryny. Niestety, nie możemy zagwarantować ciągłej dostępności i osiągalności Witryny. W wyjątkowych okolicznościach może być konieczne czasowe zawieszenie dostępu do Witryny lub jej części, w szczególności w celu przeprowadzenia konserwacji technicznej.

10.2 FilmBooster niniejszym ujawnia ponadto, że Internet, technologie informacyjne i sieci telekomunikacyjne nie są wolne od błędów i mogą wystąpić przerwy lub awarie. W związku z tym nie możemy zagwarantować ich prawidłowego funkcjonowania i dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w związku z korzystaniem z Internetu, technologii informatycznych i sieci telekomunikacyjnych w ogóle, w tym w szczególności za:

 • słabe łącze podczas wysyłania lub odbierania jakichkolwiek danych lub informacji przez Internet,
 • wszelkie zewnętrzne włamania lub wirusy komputerowe,
 • wszelkie usterki urządzeń odbiorczych lub sieci komunikacyjnych,
 • oraz wszelkie awarie internetowe, które mogą uniemożliwić prawidłowe działanie Serwisu.

10.3 Odpowiedzialność firmy FilmBooster jest ograniczona do szkód bezpośrednich z wyłączeniem wszelkich innych szkód i strat. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie związane z utratą zysków, przychodów lub wartości firmy.

11. PRZEPISY KOŃCOWE

11.1 Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają obowiązującym przepisom prawa Republiki Czeskiej, w szczególności Kodeksowi cywilnemu.

11.2 W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami Czeską Inspekcją Handlu, gdzie spór pomiędzy FilmBooster a Użytkownikiem może zostać rozwiązany pozasądowo. Link do formularza pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich znajduje się tutaj: https://adr.coi.cz/cs.

Opublikowane przez FilmBooster IP s.r.o.
Data: 1 stycznia 2023 r.