Polityka prywatności

Ambicją naszej spółki FilmBooster IP s.r.o., REGON: 173 32 460, z siedzibą w Pradze 2, Londýnská 730/59, Vinohrady, kod pocztowy 120 00, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, nr akt C 370062, jest bycie przykładnym podmiotem o odpowiedzialności społecznej, który zapobiegnie wszelkim nadużyciom danych osobowych. Kładziemy nacisk na uczciwość i jasność, a naszym celem jest zbudowanie z Tobą silnej i trwałej relacji opartej na zaufaniu. Częścią tego celu jest ochrona i poszanowanie Twojej prywatności. Poszanowanie Twojej prywatności jest dla nas kluczowe. Dlatego opracowaliśmy ten dokument, aby poinformować Cię, jak traktujemy i chronimy Twoje dane osobowe na stronie internetowej https://www.filmbooster.pl/ ("Strona internetowa") ("Polityka").

1. IDENTYFIKACJA I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("Rozporządzenie") jest FilmBooster IP s.r.o, REGON: 173 32 460, z siedzibą w Pradze 2, Londýnská 730/59, Vinohrady, kod pocztowy: 120 00, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przy Sądzie Miejskim w Pradze, nr akt C 370062 ("Administrator" lub "my").

Adres korespondencyjny Administratora: FilmBooster IP s.r.o., Londýnská 730/59, Vinohrady, kod pocztowy 120 00

2. OBIETNICA OCHRONY PRYWATNOŚCI

1) Szanujemy Twoją prywatność i Twoje wybory.

2) Zapewniamy, że prywatność i bezpieczeństwo są częścią każdej działalności.

3) Wysyłamy Ci komunikaty marketingowe od naszych partnerów lub innych osób trzecich tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. W każdej chwili możesz zmienić zdanie.

4) Nigdy nie oferujemy ani nie sprzedajemy Twoich danych osobowych.

5) Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych. Oznacza to, że współpracujemy tylko z zaufanymi partnerami.

6) Staramy się być otwarci i transparentni w kwestii tego, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

7) Nie wykorzystujemy Twoich danych w sposób, o którym nie poinformowaliśmy Cię wcześniej.

8) Szanujemy Twoje prawa i zawsze staramy się spełnić Twoje wymagania w miarę możliwości, zgodnie z naszymi własnymi obowiązkami prawnymi i operacyjnymi.

9) Jeśli udostępniasz nam swoje dane osobowe lub jeśli zbieramy Twoje dane osobowe, wykorzystujemy je zgodnie z niniejszą Polityką. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

3. DANE OSOBOWE

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje lub dane umożliwiające identyfikację użytkownika w sposób bezpośredni (np. imię i nazwisko) lub pośredni (np. poprzez dane spseudonimizowane, takie jak unikalny numer identyfikacyjny). Oznacza to, że dane osobowe obejmują takie dane jak adresy e-mail/prywatne adresy/telefon komórkowy, nazwy użytkowników, zdjęcia profilowe, osobiste preferencje i treści generowane przez użytkowników, dane finansowe oraz informacje dotyczące cech fizycznych. Mogą one również obejmować unikalne identyfikatory numeryczne, takie jak adres IP komputera lub adres MAC urządzenia mobilnego, a także pliki cookie.

4. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzamy tylko w następujących przypadkach:

 • Jeśli zarejestrowałeś się jako użytkownik prowadzonego przez nas Serwisu w portalu użytkownika
 • Jeśli wyrazisz nam konkretną zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych naszym partnerom biznesowym lub innym osobom trzecim w celu przesyłania Ci ofert promocji, towarów i usług lub badania satysfakcji lub innych konkursów konsumenckich
 • Jeśli odwiedzasz Serwis i nie masz wyłączonych plików cookies w swojej przeglądarce

A) Przetwarzanie danych osobowych zarejestrowanych użytkowników Serwisu.

Jeśli zdecydowałeś się zarejestrować jako użytkownik Strony do Portalu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi polegającej na wyświetlaniu i przesyłaniu Ci aktualizacji o nowych filmach, serialach, programach telewizyjnych, nadchodzących pokazach filmowych lub audiowizualnych lub innych ofertach zniżkowych związanych z kinem, telewizją lub inną agendą związaną z filmem zgodnie z Twoim wyborem i preferencjami wskazanymi podczas rejestracji lub w dowolnym późniejszym czasie w ustawieniach Twojego profilu ("Usługa"). Z tego powodu musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim podajesz je w ramach rejestracji w Portalu. Dotyczy to przede wszystkim tych danych osobowych, jeśli Użytkownik je podał:

 • imię i nazwisko
 • płeć
 • data urodzenia
 • dane kontaktowe
 • kraj i powiat zamieszkania
 • ustawienie preferencji filmowych w portalu użytkownika
 • Twoje zachowanie na portalu użytkownika.

Powyższe dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu świadczenia Usługi, w oparciu o wybrane przez Ciebie kryteria i tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany jako użytkownik portalu w Serwisie. W każdej chwili możesz zrezygnować z rejestracji w Serwisie, żądając usunięcia swojego profilu za pomocą formularza kontaktowego. W tym momencie usuniemy Twoje dane osobowe i nie będziemy ich już przetwarzać.

B) Przekazywanie Twoich danych osobowych naszym partnerom biznesowym.

Jeśli wziąłeś udział w konkursie na naszej Stronie internetowej i udzieliłeś nam odrębnej zgody w ramach rejestracji do konkursu, w przypadku wygranej przekażemy Twoje dane osobowe naszym innym partnerom biznesowym w celu przekazania nagrody, przesłania Ci różnych istotnych ofert usług lub produktów z branży kinowej. Pełną listę partnerów biznesowych, którym zostaną przekazane Twoje dane osobowe, przekażemy Ci na życzenie. W szczególności, za Państwa zgodą, będziemy przekazywać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • dane kontaktowe

Powyższe dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w powyższym celu i będą przetwarzane w ten sposób tylko do momentu wycofania przez Państwa zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Wspólne przepisy dla części (A) i (B)

Przede wszystkim sami przetwarzamy dane osobowe za pomocą naszych środków, ale w niektórych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane przez innych przetwórców, którzy dostarczają nam oprogramowanie, usługi i aplikacje, takie jak dostawcy usług w chmurze, poczty elektronicznej lub innych narzędzi programowych i infrastruktury IT. Jeżeli w tym kontekście dane osobowe są przekazywane poza UE (w szczególności na serwery chmurowe w USA), robimy to na podstawie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności standardowych klauzul umownych. Bez Twojej zgody nie przekazujemy Twoich danych osobowych żadnemu z partnerów biznesowych, których oferty wysyłamy.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz w stosunku do nas następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych: Masz prawo do uzyskania informacji, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to do dostępu do swoich danych osobowych. Jednakże w przypadku nieuzasadnionych, niewłaściwych lub powtarzających się żądań będziemy uprawnieni do pobrania uzasadnionej opłaty za kopię udostępnionych danych osobowych lub do odmowy spełnienia żądania (powyższe stosuje się odpowiednio do realizacji praw określonych poniżej).
 • Prawo do sprostowania niedokładnych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych:jeśli uważasz, że przetwarzamy niedokładne lub niekompletne dane osobowe na Twój temat, masz prawo żądać ich sprostowania i uzupełnienia. Poprawimy lub uzupełnimy dane bez zbędnej zwłoki, ale zawsze z uwzględnieniem możliwości technicznych. Z tego prawa możesz skorzystać w każdym czasie, w szczególności poprzez edycję lub poprawienie swoich danych osobowych w ramach ustawień własnego profilu Użytkownika w Serwisie.
 • Prawo do usunięcia danych: w przypadku, gdy zażądasz usunięcia danych, usuniemy Twoje dane osobowe, jeżeli (i) nie są one już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, (iii) zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania Twoich danych osobowych lub (iv) jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia na mocy przepisów prawa. Z tego prawa możesz skorzystać w dowolnym momencie, w szczególności żądając usunięcia całego profilu użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:jeśli zażądasz ograniczenia przetwarzania, uczynimy dane osobowe niedostępnymi, tymczasowo je usuniemy lub przechowamy lub wykonamy inne operacje przetwarzania niezbędne do prawidłowego wykonania wykonanego prawa.
 • Prawo do przenoszenia danych: jeśli chcesz, abyśmy przekazali Twoje dane osobowe podmiotowi trzeciemu, możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych. Jeżeli skorzystanie z tego prawa wpłynęłoby negatywnie na prawa i wolności innych osób, nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania.
 • Prawo do sprzeciwu: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Jeżeli nie wykażemy, że istnieje ważny prawnie uzasadniony powód przetwarzania, który jest nadrzędny wobec Twoich interesów lub praw i wolności, bez zbędnej zwłoki zakończymy przetwarzanie na podstawie sprzeciwu.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Zawsze masz prawo skontaktować się z organem nadzorczym, którym w Republice Czeskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, pod następującym adresem:

  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  Płk. Sochor 27
  170 00 Praga 7
  Czechy
  https://www.uoou.cz/

Użytkownik może wykonywać swoje prawa wobec Administratora w każdym czasie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pod powyższym adresem siedziby Administratora.

C) Ciasteczka

Jeśli odwiedzasz Stronę internetową, niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, czy nie, chcielibyśmy poinformować Cię, że używamy ciasteczek. Używamy ciasteczka, aby uzyskać pewne informacje o Tobie, Twoim urządzeniu i sposobie, w jaki korzystasz z Witryny, a na podstawie tych informacji możemy modyfikować Witrynę, aby była bardziej przyjazna dla użytkownika, ulepszać nasze usługi lub kierować reklamy.

Opublikowano przez FilmBooster IP s.r.o.
Data: 1 stycznia 2023 r.